Skip to content

Mother Tongue: Mither Màthair Maти Ana

Scottish Storytelling Centre 43-45 High Street, Edinburgh

Màthair. Tric, ’s i a’ chiad fhacal a dh’ionnsaicheas sinn ann an cànan nan sinnsearan. Ach dè tha a’ cumadh nam faclan a bhios sinn a’ cleachdadh airson ar sgeulachdan innse agus ar n-òrain a ghabhail mar a bhios sinn a’ fàs suas? Thig còmhla rinn air Latha Eadar-nàiseanta Cànan na Màthraichean airson cabaret de… Read More »Mother Tongue: Mither Màthair Maти Ana

£8 – £10

Cofaidh is Cabadaich | Coffee and Chat

Dick Vet in the Community 127 Nicolson Street, Edinburgh

Thig còmhla ri Capital Gaelic agus luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig airson madainn de chofaidh, tì is cabadaich! Join Capital Gaelic and Gaelic speakers and learners for a morning of coffee, tea and chat! Gàidhlig | Gaelic Saor an asgaidh | Free

Cearcall Còmhraidh | Conversation Circle

Online

Cothrom gus cruinneachadh air loidhne còmhla ri luchd-labhairt na Gàidhlig is luchd-ionnsachaidh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil, càirdeil. An opportunity to gather online with other Gaelic speakers and learners in an informal, friendly space. Gàidhlig | Gaelic Saor an asgaidh | Free

Gaelic Culture & Language Drop-in Session

National Library of Scotland George IV Bridge, Edinburgh

Ùidh agad sa Ghàidhlig? Thig is cèilidh oirnn airson seisean neo-fhoirmeil, saor an-asgaidh far an urrainn dhut facal no dhà sa Ghàidhlig ionnsachadh agus faigh a-mach mu chultar na Gàidhlig. Às dèidh an t-seisein, bidh fàilte bhlàth romhad tadhal air an taisbeanadh Sgeul | Story: Folktales from the Scottish Highlands, agus feuch an aithnich thu… Read More »Gaelic Culture & Language Drop-in Session

Nodha agus Caraidean le Calum MacLeòid | Calum MacLeod’s Nodha & Friends

The Voodoo Rooms 19a West Register Street, Edinburgh

’S e còmhla trì-phìos a th’ ann an Nodha; a’ ceangal ceòl traidiseanta Gàidhlig ri jazz agus ceòl-dealain. Le taic bho Liv Dawn agus aoighean sònraichte. Nodha (“modern, unfamiliar”) are a three-piece group who link Gaelic traditional music with jazz and electronics. With support from Liv Dawn and special guests. Gàidhlig is Beurla | Gaelic… Read More »Nodha agus Caraidean le Calum MacLeòid | Calum MacLeod’s Nodha & Friends

Luadh le Mire | Live Laudh (waulking songs)

Room G.01, 50 George Square The University of Edinburgh, Edinburgh

Seinnidh is mìnichidh sinn mu Òrain Luaidh. Bhiodh “luadhadh” air a dhèanamh mar bu thrice le boireannaich gus clò a thiughachadh le bhith ga thoirt a-steach, agus rinneadh iad an obair fhada seo na b’ aotroime le òrain. Am measg luchd-imrich Albannach ann an Canada, bhiodh fireannaich a’ seinn cuideachd. Cothrom gus pàirt a ghabhail… Read More »Luadh le Mire | Live Laudh (waulking songs)

Sruth an Eòlais | The Carrying Stream

The Project Room (1.06) 50 George Square, Edinburgh

Tha iomadh chruinneachaidhean air leth ann an Tasglann Sgoil Eòlas na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann, a’ toirt a-steach clàraidhean fuaim, dealbhan agus filmichean. Thig còmhla rinn is faigh a-mach tuilleadh aig an sgrìonadh seo de stuth-tasgaidh agus obair ùr a chaidh a brosnachadh leis na clàraidhean againn. Bidh tì/cofaidh is cèic rim faighinn. The… Read More »Sruth an Eòlais | The Carrying Stream

Pop-up Ionad

Thig is cèilidh air “Ionad Gàidhlig” fad fheasgar! Gnìomhan do gach aois, agus do luchd-ionnsachaidh is fileantaich, air a ruith le Ionad Gàidhlig Dhùn Èideann, Capital Gaelic, agus buidhnean Gàidhlig eile à Dùn Èideann. Bidh cafaidh ann cuideachd gus beagan fois a ghabhail, agus fiosrachadh ri fhaighinn air gnìomhan Gàidhlig eile ann an Dùn Èideann.… Read More »Pop-up Ionad

Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Gaelic Song Ceilidh

Online

Cèilidh chom-pàirteach. Fàilte oirbh uile òran Gàidhlig/Gaeilge/Breatannais/Cuimris a thoirt leat, no thig is èist. Bidh cothrom aig a h-uile duine seinn a tha ag iarraidh. Còmhla ri seinneadair-aoigheachd, Mairead Bennett. Participatory ceilidh. All welcome to bring a Scottish Gaelic/Irish/Breton/Welsh song or listen in. Everyone who would like to sing will have a turn. With guest… Read More »Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Gaelic Song Ceilidh

Club Leughaidh Gàidhlig 0-5 | Gaelic Reading Club 0-5

Central Children's Library 9 George IV Bridge, Edinburgh

Thig còmhla rinn ’son seisean leughaidh spòrsail anns an Leabharlann Central. Chan fheum Gàidhlig a bhith agaibh. Join us for this fun reading session in the Central Library. Gaelic skills not essential. Gàidhlig is Beurla | Gaelic and English Saor an asgaidh | Free