Skip to content

Nodha agus Caraidean le Calum MacLeòid | Calum MacLeod’s Nodha & Friends

The Voodoo Rooms 19a West Register Street, Edinburgh

’S e còmhla trì-phìos a th’ ann an Nodha; a’ ceangal ceòl traidiseanta Gàidhlig ri jazz agus ceòl-dealain. Le taic bho Liv Dawn agus aoighean sònraichte. Nodha (“modern, unfamiliar”) are a three-piece group who link Gaelic traditional music with jazz and electronics. With support from Liv Dawn and special guests. Gàidhlig is Beurla | Gaelic… Read More »Nodha agus Caraidean le Calum MacLeòid | Calum MacLeod’s Nodha & Friends

Luadh le Mire | Live Laudh (waulking songs)

Room G.01, 50 George Square The University of Edinburgh, Edinburgh

Seinnidh is mìnichidh sinn mu Òrain Luaidh. Bhiodh “luadhadh” air a dhèanamh mar bu thrice le boireannaich gus clò a thiughachadh le bhith ga thoirt a-steach, agus rinneadh iad an obair fhada seo na b’ aotroime le òrain. Am measg luchd-imrich Albannach ann an Canada, bhiodh fireannaich a’ seinn cuideachd. Cothrom gus pàirt a ghabhail… Read More »Luadh le Mire | Live Laudh (waulking songs)

Sruth an Eòlais | The Carrying Stream

The Project Room (1.06) 50 George Square, Edinburgh

Tha iomadh chruinneachaidhean air leth ann an Tasglann Sgoil Eòlas na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann, a’ toirt a-steach clàraidhean fuaim, dealbhan agus filmichean. Thig còmhla rinn is faigh a-mach tuilleadh aig an sgrìonadh seo de stuth-tasgaidh agus obair ùr a chaidh a brosnachadh leis na clàraidhean againn. Bidh tì/cofaidh is cèic rim faighinn. The… Read More »Sruth an Eòlais | The Carrying Stream

Pop-up Ionad

Thig is cèilidh air “Ionad Gàidhlig” fad fheasgar! Gnìomhan do gach aois, agus do luchd-ionnsachaidh is fileantaich, air a ruith le Ionad Gàidhlig Dhùn Èideann, Capital Gaelic, agus buidhnean Gàidhlig eile à Dùn Èideann. Bidh cafaidh ann cuideachd gus beagan fois a ghabhail, agus fiosrachadh ri fhaighinn air gnìomhan Gàidhlig eile ann an Dùn Èideann.… Read More »Pop-up Ionad

Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Gaelic Song Ceilidh

Online

Cèilidh chom-pàirteach. Fàilte oirbh uile òran Gàidhlig/Gaeilge/Breatannais/Cuimris a thoirt leat, no thig is èist. Bidh cothrom aig a h-uile duine seinn a tha ag iarraidh. Còmhla ri seinneadair-aoigheachd, Mairead Bennett. Participatory ceilidh. All welcome to bring a Scottish Gaelic/Irish/Breton/Welsh song or listen in. Everyone who would like to sing will have a turn. With guest… Read More »Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Gaelic Song Ceilidh

Club Leughaidh Gàidhlig 0-5 | Gaelic Reading Club 0-5

Central Children's Library 9 George IV Bridge, Edinburgh

Thig còmhla rinn ’son seisean leughaidh spòrsail anns an Leabharlann Central. Chan fheum Gàidhlig a bhith agaibh. Join us for this fun reading session in the Central Library. Gaelic skills not essential. Gàidhlig is Beurla | Gaelic and English Saor an asgaidh | Free

Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich is Capital Gaelic | An Comunn Gàidhealach and Capital Gaelic Family Ceilidh

Morningside United Church Hall 15 Chamberlain Road Morningside, Edinburgh

Cèilidh teaghlaich do gach aois air a ruith le Mòd Ionadail Dhùn Èideann, mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig 2024! Ceòl, danns’, is craic! A family ceilidh for all ages brought to you by the Edinburgh Local Mòd as part of Seachdain na Gàidhlig 2024! Music, dancing, and chat! Gàidhlig is Beurla | Gaelic is… Read More »Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich is Capital Gaelic | An Comunn Gàidhealach and Capital Gaelic Family Ceilidh

£5

Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne | Learn a Gaelic Song online

Online

Bùth-obrach air loidhne gus òran Gàidhlig ionnsachadh. Faclan, eadar-theangachadh, fuaimneachas is clàraidhean MP3 rim faighinn. Cha leig thu leas a bhith fileanta sa Ghàidhlig gus pàirt a ghabhail. Tha Linn Phipps air còrr is 60 bùithtean-obrach seinn sa Ghàidhlig a ruith air loidhne, bho Aimeireagaidh gu Èirinn, Alba, Sasainn, An Fhraing is Astràilia, agus i… Read More »Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne | Learn a Gaelic Song online

Seirbheas Ghàidhlig | Gaelic Service

Greyfriars Kirk Greyfriars Place, Edinburgh

Bidh Seirbheas Ghàidhlig ga cumail gach Didòmhnaich aig 12:30. A Gaelic Service is held every Sunday at 12:30. Gàidhlig | Gaelic

Guth a’ Bhothain | Bothan Singing Circle

Kilderkin 65 Canongate, Edinburgh

Coinneamh traidiseanta, neo-fhoirmeil, do sheinneadairean a bhios ag iomlaid agus a’ seinn òrain còmhla. Traditional, informal gathering for singers to exchange songs and sing together. Gàidhlig | Gaelic Air a mholadh £0-7 | Recommended donation £0-7