Skip to content

Guid Crack: First Story on the Host, Guests tell ’til Dawn!

The Waverley Bar 3-5 Mary's Street, Edinburgh

Thig còmhla ri sgeulaiche is sgrìobhadair Màrtainn Mac an t-Saoir airson oidhche de sgeulachdan dà-chànanach a bhios gan gabhadh sa Ghàidhlig is sa Bheurla. Cuide ri Màrtainn air an oidhche, bidh an ceòladair agus neach-cruthachail d/Deaf Evie Waddell, a chleachdas òrain is sgeulachdan, Cànan-soidhnidh agus dannsa gus a' cheangal eadar a' Ghàidhlig agus BSL a… Read More »Guid Crack: First Story on the Host, Guests tell ’til Dawn!

Free

Traditional Tunes for Tiny People | Ceòl Traidiseanta do Dhaoine Bheaga

Kingdom of Scots Gallery National Museum of Scotland, Chambers Street, Edinburgh

Òrain is sgeulachdan traidiseanta Gàidhlig ann an taisbeanadh spòrsail, eadar-obrachail a chaidh a chur ri chèile a dh’aona-ghnothach airson clann bheag agus an inbhich. 'S e duo dùthchasach a th' ann an Josie Duncan agus Owen Sinclair le dà ghuth, giotàr agus clàrsach. Freagarrach dha clann fo aois 5, ach feumaidh inbheach a bhith còmhla… Read More »Traditional Tunes for Tiny People | Ceòl Traidiseanta do Dhaoine Bheaga

Free

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

Lean ar treòraiche, Angus, mun cuairt Dhùn Èideann, ag ionnsachadh mun Ghàidhlig agus na tha air fhàgail dhi sa bhaile mhòr. Gabhaidh seo a-steach ainmean cuid de shràidean is clachan-cuimhne agus cuideachd sgeulachdan mu mar a tha an cànan air atharrachadh tro na linntean. Follow our guide Angus through a tour of Edinburgh that will… Read More »Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

£12

Josie Duncan and Owen Sinclair | Josie Duncan agus Owen Sinclair

Grand Gallery National Museum of Scotland, Chambers Street, Edinburgh

Thig còmhla ris an luchd-ciùil dùthchail Josie Duncan agus Owen Sinclair airson cuirm-chiùil Ghàidhlig dha theaghlaichean le co-sheirm gutha agus aithris sgeulachdan. 'S e duo dùthchasach a th' ann an Josie Duncan agus Owen Sinclair le dà ghuth, giotàr agus clàrsach. Bidh Josie agus Owen a’ cluich an t-seata seo an-asgaidh, dà thuras anns an… Read More »Josie Duncan and Owen Sinclair | Josie Duncan agus Owen Sinclair

Free

An Comunn Gàidhealach Family Cèilidh | Cèilidh Teaghlaich

Morningside United Church Hall 15 Chamberlain Road Morningside, Edinburgh

Cèilidh teaghlaich – Fosgailte do choimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann air fad. Is e tachartas de gach aois a tha seo le àm airson a bhith freagarrach airson teaghlaichean le clann nas òige. Thigibh ann airson dannsa agus a dh’ionnsachadh òrain Ghàidhlig ainmeil. Tha sinn air leth toilichte gum bi an còmhlan dùthchail Bùrach còmhla rinn… Read More »An Comunn Gàidhealach Family Cèilidh | Cèilidh Teaghlaich

Free

Cànan is Cèic

Thomas J Walls Forrest Road, Edinburgh

Bidh sinne aig Thomas J Walls, Forrest Road 3.30-4.30f gach Disathairne ge bith dè an t-sìde! Fàilte romhaibh uile! Gabh cofaidh agus faighnich dhan luchd-obrach càite a bheil sinn. We will be at Thomas J Walls, Forrest Road 3.30-4.30f every Saturday hail, rain or shine! All welcome! Order a coffee and ask the staff where… Read More »Cànan is Cèic

Free

Learn a Gaelic Song Workshop | Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne

Online

Ionnsaich Òran Gàidhlig. Bùth-obrach Sùim. Bidh faclan, eadar-theagachadh, faclan fuaimneachail is clàraidhean MP3 ri làimh. Cha leig thu leas a bhith fileanta sa Ghàidhlig. Tha Linn air bùithtean-obrach òrain Ghàidhlig a stiùireadh air loidhne bho Ameireagaidh gu Èirinn, Alba, Sasainn, an Fhraing is Astràilia, is tha ise fosgailte ri molaidhean. Learn a Scottish Gaelic Song.… Read More »Learn a Gaelic Song Workshop | Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne

Free

Calman nan Loch | The Dove of Lochs

Scottish Storytelling Centre 43-45 High Street, Edinburgh

Thigibh nar cuideachd airson a’ chiad shealladh an Dùn Èideann den fhilm aithriseach Calman nan Loch | Colm na Lochanna | The Dove of Lochs. Choisinn am film Duais an Luchd-Choimhid aig Fèis Film Goirid, Pàrais 2022. Thèid tachartas fàilteachaidh na dhèidh son ceangal sònraichte a chomharrachadh eadar an dà fhèis eadar-nàiseanta, Seachdain na Gàidhlig… Read More »Calman nan Loch | The Dove of Lochs

£6 – £8

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

Lean ar treòraiche, Angus, mun cuairt Dhùn Èideann, ag ionnsachadh mun Ghàidhlig agus na tha air fhàgail dhi sa bhaile mhòr. Gabhaidh seo a-steach ainmean cuid de shràidean is clachan-cuimhne agus cuideachd sgeulachdan mu mar a tha an cànan air atharrachadh tro na linntean. Follow our guide Angus through a tour of Edinburgh that will… Read More »Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

£12

Seirbheis Ghàidhlig | Gaelic Service

Greyfriars Kirk Greyfriars Place, Edinburgh

Tha aoradh Gàidhlig air a bhith a’ tachairt ann an Dùn Èideann bho chionn 1704 nuair a chaidh ullachadh a dhèanamh le Àrd-Sheanadh Eaglais na h-Alba airson seirbheisean Gàidhlig a bhith air an cumail airson na saighdearan Gàidhealach a bha stèidhichte aig Caisteal Dhùn Èideann. An-diugh, bidh Seirbheis Ghàidhlig gan cùmail gach Dòmhnach aig 12.30f… Read More »Seirbheis Ghàidhlig | Gaelic Service

Free