Skip to content

Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

4 events,

-

Gaelic language development and education: a state-of-the-art update

-

Coimisean Ciùil Ghàidhlig Rachel Newton | Rachel Newton Gaelic Music Commission

-

Cuir air bhog Album Nodha ‘Leòdhas’ | Nodha ‘Leòdhas’ Album Launch

2 events,

-

Bookbug Gàidhlig | Gaelic Bookbug

-

Sèimh: The State of Calm

2 events,

-

Magic Carpet sa Ghàidhlig | Magic Carpet: Gaelic Special

-

Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Srùbag! Gaelic Song Cèilidh

7 events,

-

Bùth-obrach Iris Ghàidhlig | Gaelic Zine Workshop

-

Bùth-obrach dà-chànanach do theaghlaichean | Bilingual Family Workshop

-

Gaelic Taster

-

Gaelic Taster

-

Luadh Le Mire | Live Luadh (waulking songs) Performance

-

Bàird Ùra Sgoinneil lem Bàrdachd | Exciting New Poetry from Poets to Look Out for!

2 events,

-

Cròileagan a-miugh | Outdoor Cròileagan

-

Guid Crack: First Story on the Host, Guests tell ’til Dawn!

7 events,

-

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

-

Traditional Tunes for Tiny People | Ceòl Traidiseanta do Dhaoine Bheaga

-

Josie Duncan and Owen Sinclair | Josie Duncan agus Owen Sinclair

-

An Comunn Gàidhealach Family Cèilidh | Cèilidh Teaghlaich

-

Cànan is Cèic

-

Learn a Gaelic Song Workshop | Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne

-

Calman nan Loch | The Dove of Lochs

2 events,

-

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

-

Seirbheis Ghàidhlig | Gaelic Service

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,