Skip to content

Magic Carpet sa Ghàidhlig | Magic Carpet: Gaelic Special

Kingdom of Scots Gallery National Museum of Scotland, Chambers Street, Edinburgh

Thig còmhla rinn aig Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba airson seisean sònraichte Gàidhlig Magic Carpet. Tha sinn a’ toirt cothrom dhan fheadhainn bheaga a dhol an sàs sa Ghàidhlig nar seisean eadar-obrachail, le sgeulachdan, òrain, rannan agus làimhseachadh stuthan. Tha an tachartas seo freagarrach dha clann fo aois 5 agus an inbheach. Chan eil feum air… Read More »Magic Carpet sa Ghàidhlig | Magic Carpet: Gaelic Special

Free

Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Srùbag! Gaelic Song Cèilidh

Online

Cèilidh chom-pàirteach – fàilte ro chàch toirt òran Gàidhlig (na h-Alba no na h-Èirinn)/Bretannais/Cuimris leibh no thig is èist! Fàilte oirbh uile òran Gàidhlig thoirt leibh. Bidh cothrom aig a h-uile duine. Aoigh seinneadair Julie MacFadyen. Participatory ceilidh - all welcome to bring a Gaelic (Scottish or Irish)/Breton/Welsh song or listen in - everyone who… Read More »Srùbag! Cèilidh Seinn na Gàidhlig | Srùbag! Gaelic Song Cèilidh

Free

Bùth-obrach Iris Ghàidhlig | Gaelic Zine Workshop

St Cecilia's Hall Concert Room & Music Museum Edinburgh

Thig còmhla rinn airson bùth-obrach cruthachaidh-iris a bhios cruthachail is neo-fhoirmeil. Ionnsaich mu na tasglannan Gàidhlig fhad ’s a tha thu a’ dèanamh Zinean air cuspair nan comharrachaidhean is cèilidhean. Chan eil eòlas riatanach, stuthan ri làimh, is ’s urrainn dha luchd-frithealaidh an Zine aca a thoirt leotha dhachaigh. Join us for a creative and… Read More »Bùth-obrach Iris Ghàidhlig | Gaelic Zine Workshop

£1

Bùth-obrach dà-chànanach do theaghlaichean | Bilingual Family Workshop

National Library of Scotland George IV Bridge, Edinburgh

Thig còmhla rinn airson an t-seisean dà-chànanach spòrsail seo de dh’òrain, geamannan agus cluich airson clann aois 3-5. Faigh a-mach d’ ainm Gàidhlig agus dèan do ‘chairt-ainm’ fhèin airson a thoirt dhachaidh. Bidh cuairt dà-chànanach timcheall air taisbeanadh Pen Names aig an Leabharlann airson pàrantan agus luchd-cùraim. Tha fàilte air a h-uile ìre de Ghàidhlig.… Read More »Bùth-obrach dà-chànanach do theaghlaichean | Bilingual Family Workshop

Free

Gaelic Taster

Room 1.19 Paterson's Land Holyrood Road, Edinburgh

Ùidh sa Ghàidhlig? Ge bith gu bheil thu airson ionnsachadh no ùidh agadsa sa chànan fhèin, thigibh dha Seisean mu Chànan is Cultar na Gàidhlig againn gus cluinntinn mu bheatha na Gàidhlig mar a tha is mar a bha is gus abairtean Gàidhlig ionnsachadh. Interested in Gaelic? Whether you want to learn or are simply… Read More »Gaelic Taster

Free

Cearcall Còmhraidh | Conversation Circle

Online

Thig còmhla rinn is cleachd do Ghàidhlig ann an suidheachadh spòrsail, neo-fhoirmeil, fàilte ro chàch, ge bith dè an ìre a tha thu sa chànan! Come along and use your Gaelic in a fun, informal space, open to everyone, whatever your level of Gaelic! Gàidhlig | Gaelic

Free

Gaelic Taster

Room 1.21 Paterson's Land Holyrood Road, Edinburgh

Ùidh sa Ghàidhlig? Ge bith gu bheil thu airson ionnsachadh no ùidh agadsa sa chànan fhèin, thigibh dha Seisean mu Chànan is Cultar na Gàidhlig againn gus cluinntinn mu bheatha na Gàidhlig mar a tha is mar a bha is gus abairtean Gàidhlig ionnsachadh. Interested in Gaelic? Whether you want to learn or are simply… Read More »Gaelic Taster

Free

Luadh Le Mire | Live Luadh (waulking songs) Performance

G.02 50 George Square The University of Edinburgh, Edinburgh

Seinnidh sinn òrain-luaidh is mìnichidh sinn mun deidhinn. Bhiodh luadh air a dhèanamh le boireannaich, mar bu thrice, gus clò a neartachadh, agus dh’fhàs an obair mhòr seo na b' fhasa le òrain. Am measg nan Albannach a chaidh a Chanada, bhiodh fireannaich ga dhèanamh cuideachd. Chan e ach aon fhear sa bhuidheann an-dràsta, Tadhg,… Read More »Luadh Le Mire | Live Luadh (waulking songs) Performance

Free

Bàird Ùra Sgoinneil lem Bàrdachd | Exciting New Poetry from Poets to Look Out for!

Scottish Poetry Library 5 Crichton's Close, Edinburgh

Cluinnear bàrdachd ùr làidir bho Rona Dhòmhnallach is Robbie MacLeòid, dithis a tha an dèidh aire dhaoine a ghlacadh o chionn bliadhna no dhà son brìgh is beòthas an cuid obrach. Gheibhear cothrom cuideachd ceistean a chur orra mu na ceumannan a ghabh iad air an t-slighe chruthachail seo. A stimulating session of new Gaelic… Read More »Bàird Ùra Sgoinneil lem Bàrdachd | Exciting New Poetry from Poets to Look Out for!

Free

Cròileagan a-miugh | Outdoor Cròileagan

Holyrood Park Education Centre 1 Queen's Drive, Edinburgh

Thigibh còmhla rinn airson seisean sònraichte den Chròileagain airson seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh. Feuch an toir thu leat plaide cuirm-chnuic agus greimean-bìdh no deochan teth sam bith a thaghas tu. Tha an tachartas seo ceadaichte leis an aimsir agus mar sin feuch an cùm thu sùil air facebook airson ùrachaidhean. Come and join us… Read More »Cròileagan a-miugh | Outdoor Cròileagan

Free